Totes les xifres que s’han utilitzat per fer les taules i gràfics es trova sota el mateix nom del capítul de l’Atles. Els autors dones permís per utilitzar les dades sempre i quan es cites la font correctament. Un exemple en citar-lo es troba en l’arxiu mateix.


Context

TítolArxiu excel
Taula 1. PIB per càpita a Espanya i Catalunya.
Taula 2. Taxes d’atur a Espanya i Catalunya.
Taula 3. Despeses salut pública a Espanya i Catalunya.


Característiques

TítolArxius excelMapa/Figura
Taula 4. Població segons l’edat com a proporció del total i proporció de dones. Espanya i Catalunya.
Figura 1. Regions sanitàries segons distribució de la població de 50 i més anys per sexe.
Figura 2. Proporció de població que no treballa, per sexe.
Figura 3. Proporció de població segons l’activitat laboral. Catalunya versus Espanya.
Figura 4. Proporció de població segons l’activitat laboral per edat i sexe.
Figura 5. Proporció de població segons l’activitat laboral. % que no treballa. Regions sanitàries.
Figura 6. Població de població segons nivell educatiu, per sexe.
Figura 7. Població de població segons nivell educatiu. Catalunya versus Espanya.
Figura 8. Població de població segons nivell educatiu per edat i sexe.
Figura 9. Proporció de població amb nivell educatiu primària o menys. Regions sanitàries.
Figura 10. Proporció de població segons classe social de la persona de referència, per sexe.
Figura 11. Proporció de població segons classe social de la persona de referència. Catalunya versus Espanya.
Figura 12. Proporció de població segons classe social de la persona de referència, per edat i sexe.
Figura 13. Proporció de població en llars de classe social IVa, IVb i V. Regions sanitàries.
Figura 14. Proporció de població segons els ingressos mensuals (Euros).
Figura 15. Proporció de la població segons ingressos mensuals. Catalunya versus Espanya.
Figura 16. Població segons ingressos mensuals de la llar per edat i sexe.
Figura 17. Proporció de població amb ingressos mensuals baixos (≤1.200€). Regions sanitàries.
Figura 18. Població segons ingressos mensuals de la llar per edat i sexe.
Figura 19. Proporció de població segons tipus de cobertura sanitària: cobertura pública i privada. Regions sanitàries.


Salut autopercebuda

TítolArxius excelMapa/Figura
Figura 20. Salut autopercebuda per sexe.
Figura 21. Proporció de població que no té bona salut autopercebuda per sexe i edat.
Figura 22. Proporció de població que no té bona salut autopercebuda. Regions sanitàries.
Figura 23. Proporció de població que no té bona salut autopercebuda. CCAA.
Figura 24. Proporció de població 50-64 anys que no té bona salut autopercebuda per activitat laboral i sexe.
Figura 25. Proporció de població de 50-64 anys que no té bona salut autopercebuda per activitat laboral, sexe i edat.
Figura 26. Proporció de població de 50-64 anys segons activitat que no tenen bona salut autopercebuda. Regions agrupades.
Figura 27. Proporció de població que no té bona salut autopercebuda per nivell educatiu i sexe.
Figura 28. Proporció de població que no té bona salut autopercebuda per nivell educatiu, sexe i edat.
Figura 29. Proporció de població amb nivell educació més alt que no té bona salut autopercebuda. Regions sanitàries.
Figura 30. Proporció de població amb nivell d’educació baix que no té bona salut autopercebuda. Regions sanitàries.
Figura 31. Proporció de població que no té bona salut autopercebuda per classe social i sexe.
Figura 32. Proporció de població que no té bona salut autopercebuda per classe social, sexe i edat.
Figura 33. Proporció de població entre la classe social més alta que no té bona salut autopercebuda. Regions sanitàries.
Figura 34. Proporció de població entre la classe social més baixa que no té bona salut autopercebuda. Regions sanitàries.
Figura 35. Proporció de població que no té bona salut autopercebuda per nivell d’ingressos i sexe.
Figura 36. Proporció de població que no té bona salut autopercebuda per nivell d’ingressos, sexe i edat.
Figura 37. Proporció de població amb ingressos més alts que no té bona salut autopercebuda. Regions sanitàries.
Figura 38. Proporció de població amb ingressos més baixos que no té bona salut autopercebuda. Regions sanitàries.
Figura 39. Proporció de població que no té bona salut autopercebuda per cobertura sanitària i sexe.
Figura 40. Proporció de població que no té bona salut autopercebuda per cobertura sanitària, sexe i edat.
Figura 41. Proporció de població segons el tipus de cobertura sanitària que no té bona salut autopercebuda. Regions agrupades.
Taula 5. Proporció de població que no té bona salut segons el sexe i les diferents combinacions de les variables socioeconòmiques utilitzades en l’Atles. Edat 50-64. Catalunya.
Taula 6. Proporció de població que no té bona salut segons el sexe i les diferents combinacions de les variables socioeconòmiques utilitzades en l’Atles. Edat 65+. Catalunya.


Discapacitat

TítolArxius excelMapa/Figura
Figura 42. Proporció que té alguna discapacitat per sexe.
Figura 43. Proporció de població que té alguna discapacitat per sexe i edat.
Figura 44. Proporció de població que té alguna discapacitat. Regions sanitàries.
Figura 45. Proporció de població que té limitacions per a realitzar activitats de vida diària (GALI). CCAA.
Figura 46. Proporció de població de 50-64 anys que té alguna discapacitat per activitat laboral i sexe.
Figura 47. Proporció de població de 50-64 anys que té alguna discapacitat per activitat laboral, sexe i edat.
Figura 48. Proporció de població de 50-64 anys segons activitat que té alguna discapacitat. Regions agrupades.
Figura 49. Proporció de població que té alguna discapacitat per nivell educatiu i sexe.
Figura 50. Proporció de població que té alguna discapacitat per nivell educatiu, sexe i edat.
Figura 51. Proporció de població amb nivell educació més alt que té alguna discapacitat. Regions sanitàries.
Figura 52. Proporció de població amb nivell educació baix que té alguna discapacitat. Regions sanitàries.
Figura 53. Proporció de població que té alguna discapacitat per classe social i sexe.
Figura 54. Proporció de població que té alguna discapacitat per classe social, sexe i edat.
Figura 55. Proporció de població en classe social més alta que té alguna discapacitat. Regions sanitàries.
Figura 56. Proporció de població en classe social més baixa que té alguna una discapacitat. Regions sanitàries.
Figura 57. Proporció de població que té alguna discapacitat per nivell d’ingressos i sexe.
Figura 58. Proporció de població que té alguna discapacitat per nivell d’ingressos, sexe i edat.
Figura 59. Proporció de població amb ingressos més alts que té alguna discapacitat. Regions sanitàries.
Figura 60. Proporció de població amb ingressos més baixos que té alguna discapacitat. Regions sanitàries.
Figura 61. Proporció de població que té alguna discapacitat per cobertura sanitària i sexe.
Figura 62. Proporció de població que té alguna discapacitat per cobertura sanitària, sexe i edat.
Figura 63. Proporció de població segons el tipus de cobertura sanitària que té alguna discapacitat. Regions agrupades.
Taula 7. Proporció de població que té alguna discapacitat, segons el sexe i les diferents combinacions de les variables socioeconòmiques utilitzades en l’Atles. Edat 50-64. Catalunya.
Taula 8. Proporció de població que té alguna discapacitat, segons el sexe i les diferents combinacions de les variables socioeconòmiques utilitzades en l’Atles. Edat 65+. Catalunya.


Salut mental

TítolArxius excelMapa/Figura
Figura 64. Risc de mala salut mental per sexe
Figura 65. Proporció de població que té risc de mala salut mental per sexe i edat.
Figura 66. Proporció de població que té risc de mala salut mental. Regions sanitàries.
Figura 67. Proporció de població que té risc de mala salut mental. CCAA.
Figura 68. Proporció de població de 50-64 anys que té risc de mala salut mental per activitat laboral i sexe.
Figura 69. Proporció de població de 50-64 anys que té risc de mala salut mental per activitat laboral, sexe i edat.
Figura 70. Proporció de població de 50-64 anys segons l’activitat que tenen un risc de mala salut mental. Regions agrupades.
Figura 71. Proporció de població que té risc de mala salut mental per nivell educatiu i sexe.
Figura 72. Proporció de població que té risc de mala salut mental per nivell educatiu, sexe i edat.
Figura 73. Proporció de població amb nivell d’educació més alt que té risc de mala salut mental. Regions sanitàries.
Figura 74. Proporció de població amb nivell d’educació baix que té risc de mala salut mental. Regions sanitàries.
Figura 75. Proporció de població que té risc de mala salut mental segons classe social i sexe.
Figura 76. Proporció de població que té risc de mala salut mental per classe social, sexe i edat.
Figura 77. Proporció de població de classes socials més altes que té risc de mala salut mental. Regions sanitàries.
Figura 78. Proporció de població de classes socials més baixes que té risc de mala salut mental. Regions sanitàries.
Figura 79. Proporció de població que té risc de mala salut mental per nivell d’ingressos i sexe.
Figura 80. Proporció de població que té risc de mala salut mental per nivell d’ingressos, sexe i edat.
Figura 81. Proporció de població amb ingressos més alts que té risc de mala salut mental. Regions sanitàries
Figura 82. Proporció de població amb ingressos més baixos que té risc de mala salut mental. Regions sanitàries
Figura 83. Proporció de població que té risc de tenir mala salut mental per cobertura sanitària i sexe.
Figura 84. Proporció de població que té risc de tenir mala salut mental per cobertura sanitària, sexe i edat.
Figura 85. Proporció de població segons el tipus de cobertura sanitària que té risc de tenir mala salut mental. Regions agrupades.
Taula 9. Proporció de població que té risc de tenir mala salut mental, segons el sexe i les diferents combinacions de les variables socioeconòmiques utilitzades en l’Atles. Edat 50-64. Catalunya
Taula 10. Proporció de població que té risc de tenir mala salut mental segons el sexe i les diferents combinacions de les variables socioeconòmiques utilitzades en l’Atles. Edat 65+. Catalunya


Medicament

TítolArxius excelMapa/Figura
Figura 86. Proporció que ha pres algun medicament per sexe
Figura 87. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies) per sexe i edat.
Figura 88. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies). Regions sanitàries
Figura 89. Proporció de població que pren medicaments. CCAA
Figura 90. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies) per activitat laboral i sexe.
Figura 91. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies) per activitat laboral, sexe i edat.
Figura 92. Proporció de població segons l’activitat que pren medicaments (últims 2 dies). Regions agrupades.
Figura 93. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies) per nivell educatiu i sexe.
Figura 94. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies) per nivell educatiu, sexe i edat.
Figura 95. Proporció de població amb nivell d’educació més alt que pren medicaments (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 96. Proporció de població amb nivell educació més baix que pren medicaments (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 97. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies) per classe social i sexe.
Figura 98. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies) per classe social, sexe i edat.
Figura 99. Proporció de població de classe social més alta que pren medicaments (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 100. Proporció de població de classe social més baixa que pren medicaments (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 101. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies) per nivell d’ingressos i sexe.
Figura 102. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies) per nivell d’ingressos, sexe i edat.
Figura 103. Proporció de població amb ingressos més alts que pren medicaments (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 104. Proporció de població amb ingressos més baixos que pren medicaments (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 105. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies) per cobertura sanitària i sexe.
Figura 106. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies) per cobertura sanitària, sexe i edat.
Figura 107. Proporció de població segons el tipus de cobertura sanitària que pren medicaments (últims 2 dies). Regions agrupades.
Taula 11. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies), segons el sexe i les diferents combinacions de les variables socioeconòmiques utilitzades en l’Atles. Edat 50-64. Catalunya.
Taula 12. Proporció de població que pren medicaments (últims 2 dies), segons el sexe i les diferents combinacions de les variables socioeconòmiques utilitzades en l’Atles. Edat 65+. Catalunya.


Vida sedentària

TítolArxius excelMapa/Figura
Figura 108. Proporció de població que té una vida sedentària per sexe.
Figura 109. Proporció de població que té una vida sedentària per sexe i edat.
Figura 110. Proporció de població que té una vida sedentària. Regions sanitàries.
Figura 111. Proporció de població que té una vida sedentària. CCAA.
Figura 112. Proporció de població sedentària de 50-64 anys per activitat laboral i sexe.
Figura 113. Proporció de població sedentària de 50-64 anys per activitat laboral, sexe i edat.
Figura 114. Proporció de població sedentària de 50-64 anys segons activitat. Regions agrupades.
Figura 115. Proporció de població sedentària per nivell educatiu i sexe.
Figura 116. Proporció de població sedentària per nivell educatiu, sexe i edat.
Figura 117. Proporció de població sedentària amb nivell educació més alt. Regions sanitàries.
Figura 118. Proporció de població sedentària amb nivell d’educació baix. Regions sanitàries.
Figura 119. Proporció de població sedentària per classe social i sexe.
Figura 120. Proporció de població sedentària per classe social, sexe i edat.
Figura 121. Proporció de població sedentària en les classes socials més altes. Regions sanitàries.
Figura 122. Proporció de població sedentària en les classes socials més baixes. Regions sanitàries.
Figura 123. Proporció de població sedentària per nivell d’ingressos i sexe.
Figura 124. Proporció de població sedentària per nivell d’ingressos, sexe i edat.
Figura 125. Proporció de població sedentària amb ingressos més alts. Regions sanitàries.
Figura 126. Proporció de població sedentària amb ingressos més baixos. Regions sanitàries.
Figura 127. Proporció de població sedentària per cobertura sanitària i sexe.
Figura 128. Proporció de població sedentària per cobertura sanitària, sexe i edat.
Figura 129. Proporció de població sedentària segons el tipus de cobertura sanitària. Regions agrupades..
Taula 13. Proporció de població sedentària, segons el sexe i les diferents combinacions de les variables socioeconòmiques utilitzades en l’Atles. Edat 50-64. Catalunya.
Taula 14. Proporció de població sedentària, segons el sexe i les diferents combinacions de les variables socioeconòmiques utilitzades en l’Atles. Edat 65+. Catalunya.


Altres

TítolArxius excelMapa/Figura
Figura 130. Opinió sobre l’estat de salut en general en el dia d’avui, per sexe, edat i característiques socioeconòmiques.
Figura 131. Opinió sobre el estat de salut en general en el dia d’avui. Regions sanitàries.
Figura 132. Proporció de població que té problemes per fer (avui) les activitats quotidianes, per sexe i edat.
Figura 133. Proporció de població que té problemes per fer (avui) les activitats quotidianes. Regions sanitàries.
Figura 134. Proporció de població que està ansiós/a o deprimit/da (avui) per sexe i edat.
Figura 135. Proporció de població que està ansiós/a o deprimit/da (avui) per sexe i edat.. Regions sanitàries.
Figura 136. Proporció de població amb 4 o més trastorns crònics per sexe i edat.
Figura 137. Proporció de població amb 4 o més trastorns crònics. Regions sanitàries.
Figura 138. Proporció de població que s’ha pogut concentrar (molt) menys que habitualment per sexe i edat.
Figura 139. Proporció de població que s’ha pogut concentrar (molt) menys que habitualment. Regions sanitàries.
Figura 140. Proporció de població que ha sentit tenir un paper útil a la vida (molt) menys que habitualment, sexe i edat.
Figura 141. Proporció de població que ha sentit tenir un paper útil a la vida (molt) menys que habitualment Regions sanitàries.
Figura 142. Proporció de població que s’ha sentit capaç de prendre decisions (molt) menys que habitualment, sexe i edat.
Figura 143. Proporció de població que s’ha sentit capaç de prendre decisions (molt) menys que habitualment. Regions sanitàries.
Figura 144. Proporció de població capaç de gaudir de les seves activitats (molt) menys que habitualment, sexe i edat.
Figura 145. Proporció de població que ha estat capaç de gaudir de les seves activitats (molt) menys que habitualment. Regions sanitàries.
Figura 146. Proporció de població capaç de fer front als seus problemes (molt) menys que habitualment sexe i edat.
Figura 147. Proporció de població que ha estat capaç de fer front als seus problemes (molt) menys que habitualment. Regions sanitàries.
Figura 148. Proporció de població que se sent raonablement feliç (molt) menys que habitualment, per sexe i edat.
Figura 149. Proporció de població que se sent raonablement feliç (molt) menys que habitualment. Regions sanitàries.
Figura 150. Proporció de població amb preocupacions que li han fet perdre molt la son (molt) més que habitualment, sexe i edat.
Figura 151. Proporció de població que les preocupacions li han fet perdre molt la son (molt) més que habitualment. Regions sanitàries.
Figura 152. Proporció de població que es nota constantment carregat/da i en tensió (molt) més que habitualment, sexe i edat.
Figura 153. Proporció de població que s’ha notat constantment carregat/da i en tensió (molt) més que habitualment. Regions sanitàries.
Figura 154. Proporció de població amb sensació de no poder superar les seves dificultats (molt) més que habitualment sexe i edat.
Figura 155. Proporció de població amb sensació de no poder superar les seves dificultats (molt) més que habitualment. Regions sanitàries.
Figura 156. Proporció de població que s’ha sentit poc feliç i deprimit/da (molt) més que habitualment, per sexe i edat.
Figura 157. Proporció de població que s’ha sentit poc feliç i deprimit/da (molt) més que habitualment. Regions sanitàries.
Figura 158. Proporció de població que ha perdut la confiança en ell/a mateixa (molt) més que habitualment, per sexe i edat.
Figura 159. Proporció de població que ha perdut la confiança en ell/a mateixa (molt) més que habitualment . Regions sanitàries.
Figura 160. Proporció de població que ha pensat que no serveix per a res (molt) més que habitualment per sexe i edat.
Figura 161. Proporció de població que ha pensat que no serveix per a res (molt) més que habitualment. Regions sanitàries.
Figura 162. Proporció de població que ha pres tranquil·litzants, sedants (últims 2 dies) per sexe i edat.
Figura 163. Proporció de població que ha pres tranquil·litzants, sedants (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 164. Proporció de població que ha pres medicaments antidepressius (últims 2 dies) per sexe i edat.
Figura 165. Proporció de població que ha pres medicaments antidepressius (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 166. Proporció de població que ha pres medicaments per a la tensió arterial (últims 2 dies) per sexe i edat.
Figura 167. Proporció de població que ha pres medicaments per a la tensió arterial (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 168. Proporció de població que ha pres medicaments per al colesterol (últims 2 dies) per sexe i edat.
Figura 169. Proporció de població que ha pres medicaments per al colesterol (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 170. Proporció de població que ha pres medicaments per al cor (últims 2 dies) per sexe i edat.
Figura 171. Proporció de població que ha pres medicaments per al cor (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 172. Proporció de població que ha pres medicaments per a la diabetis (últims 2 dies) per sexe i edat.
Figura 173. Proporció de població que ha pres medicaments per a la diabetis (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 174. Proporció de població que ha pres medicaments per dormir (últims 2 dies) per sexe i edat.
Figura 175. Proporció de població que ha pres medicaments per dormir (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 176. Proporció de població que ha pres medicaments per l’estómac (últims 2 dies) per sexe i edat.
Figura 177. Proporció de població que ha pres medicaments per l’estómac (últims 2 dies). Regions sanitàries.
Figura 178. Proporció de població que és fumadora (diària i ocasional) per sexe i edat.
Figura 179. Proporció de població que és fumadora (diària i ocasional). Regions sanitàries.
Figura 180. Proporció de població que és bevedora de risc per sexe i edat.
Figura 181. Proporció de població que és bevedora de risc. Regions sanitàries.
Figura 182. Proporció de població que té obesitat per sexe i edat.
Figura 183. Proporció de població que té obesitat. Regions sanitàries.